Maybelline Green Edition Makeup Make Change Banner

Make up make change

Maybelline New York cam kết thực hiện những thay đổi có tác động mạnh mẽ và thúc đẩy ngành đạt được tiến bộ. Makeup Make Change là nền tảng tác động xã hội của chúng tôi bao gồm hai trọng tâm chính: